Odwiedzin: 125953

Przeterg na dostawę w formie tankowania oleju napędowego w 2023-2024
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2022 r.
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022
Odpowiedzi na zapytania 17.011.2022Pliki do pobrania:

link ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f417ed4-5519-11ed-9171-f6b7c7d59353
SWIZ 
Zał nr 1- formularz ofertowy
Zał nr 2- JEDZ
Zał nr 3 - Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

Zał nr 4- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zał nr 5- Wzór umowy
Zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Zał nr 7- oświadczenie o aktualności informacji 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: ul. Radzyńska 8/10

Kod Miejscowość: 21-560 Międzyrzec Podlaski

Kraj: Polska

Telefon: 48 83 371-30-73

NIP: 538-000-32-07

REGON: 000972625

Adres strony internetowej: www.pksmiedzyrzec.pl

Adres poczty elektronicznej: pks@pksmiedzyrzec.pl

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.pksmiedzyrzec.pl

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pksmiedzyrzec.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało ogłoszone zamówienie

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r.., poz. 1710 z póz. zm.), (dalej: Ustawa Pzp) oraz niniejsza Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pozn.zm.).

 5. Podstawa prawna opracowania SWZ:

 • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pozn.)

 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz.u. z 2021 poz.1177)

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny

 1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do
  opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 210-600930, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.pksmiedzyrzec.pl

 2. Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to: 1/PN/2022.

 3. W kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcy winni powoływać się na powyższy numer.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 220 000.000 litrów oleju napędowego (ON) spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 w formie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134100-8

 1. Zakupiony od Wykonawcy olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek Zamawiającego.

 2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na stacji paliw ogólnie dostępnej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00 przy średnim zużyciu miesięcznym ok. 10 000,00 litrów oleju napędowego.

 3. Zamówienie będzie realizowane poprzez tankowanie do pełna zbiorników paliwa pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie Miasta lub Gminy Międzyrzec Podlaski, przez pracownika Zamawiającego. Tankowanie na stacji paliw winno być objęte systemem monitoringu.

 4. Stacja paliw Wykonawcy powinna posiadać dystrybutory paliwa oraz umożliwiać tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie, w tym jednego pojazdu Zamawiającego.

 5. Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680 z późn.zm.). Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. W przypadku sprzedaży paliwa z użyciem kart paliwowych zawierających następujące dane:

• dokładny adres stacji paliw

• nr karty, na którą dokonywana była transakcja

• nr rejestracyjny samochodu

• kwota do zapłaty

• ilość wydanego paliwa

• data i godzina transakcji

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wydawania dokumentów WZ.

 1. Podane jak w pkt 1, ilości oleju napędowego zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości oleju napędowego w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-) 20 %.

 2. Zamawiający uprawniony jest do badania zakupionych paliw. W przypadku ujawnienia nieprawidłowych parametrów jakościowych paliw, koszty badania obciążają Wykonawcę.

 3. Cena jednostkowa oleju napędowego ON w trakcie trwania umowy będzie ustalana jako hurtowa cena oleju napędowego obowiązująca u producenta oleju, opublikowana na stronie internetowej PKN Orlen (www.orlen.pl) według danych w dniu wykonania dostawy plus podatek VAT z uwzględnieniem stałego upustu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Jeżeli w dniu dostawy lub tankowania na wymienionej stronie internetowej nie będzie publikowana hurtowa cena oleju napędowego, należy przyjąć cenę hurtową tego paliwa publikowaną na stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą dostawy lub tankowania. Cena jednostkowa za litr paliwa powinna zostać podana (w razie konieczności zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o potwierdzenia transakcji otrzymywane przez Zamawiającego na stacji paliw po dokonaniu zakupu oraz elektronicznej ewidencji transakcji prowadzonej przez Wykonawcę na stacji paliw.

 5. Dostawy paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności. Należności za dostarczone paliwo będą regulowane przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego według rzeczywistego zużycia Zamawiającego.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dla wybranego wariantu dostawy oleju napędowego (ON).

 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy, wyłącznie do wysokości kwoty, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie publiczne będzie realizowane sukcesywnie w terminie od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania ilości wskazanej w pkt. IV ppkt.1.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 Ustawy Pzp i na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej SWZ zgodnie z art. 57 Ustawy Pzp.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeśli posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w okresie jego realizacji tj.01.01.2023 do dnia 31.12.2024r.,

  2. Zdolności techniczne lub zawodowe, posiadania wiedzy i doświadczenia –
   Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się dysponowaniem odpowiedniego potencjału technicznego do wykonania zamówienia – wykaże się posiadaniem ogólnie dostępnej stacji paliw, objętej systemem monitoringu i zlokalizowanej na terenie Miasta lub Gminy Międzyrzec Podlaski, posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym jednego pojazdu Zamawiającego) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00,

  3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:

 1. kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 400.000,00 zł. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2023-2024/;

 2. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 2. musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Ustawy Pzp.

 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VII. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

VIII. Podstawy wykluczenia
 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 108 ust.1 Ustawy Pzp.

 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

 5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o

którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o

którym mowa w art. 1 pkt 3.

 1. Wykluczenie wskazane powyżej następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 5.

 2. Działając na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z

siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego

ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub

pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w

rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na

nich ponad 10 % wartości zamówienia.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

 2. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.VIII ppkt 9, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 1. Do oferty (Załącznik nr 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - Załącznik Nr 2) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. Nr 3, s.16)

 2. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępując tymczasowo wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

 3. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt

 5. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została udostępniona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf

 6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1797).

 7. Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) tj. do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać dalszych pól części IV formularza, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego.

 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ (załącznik nr 2 do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

 10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 12. Zamawiający zgodnie z art.139 Ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 13. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny (na dzień składania ofert) oraz ważny na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. dokument potwierdzający posiadanie koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na obrót paliwami wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400.000 zł (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 3. opis stacji paliw spełniającej warunki ogólnie dostępnej stacji paliw, objętej systemem monitoringu i zlokalizowanej na terenie Miasta lub Gminy Międzyrzec Podlaski, posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym jednego pojazdu Zamawiającego) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 19:00, wraz z rysunkiem lub szkicem stacji paliw (albo fotografiami obrazującymi stację paliw z uwzględnieniem stanowisk do tankowania, umiejscowienie sklepu, teren placu, wjazd i wyjazd ze stacji), dokumentem wewnętrznym Wykonawcy w postaci uchwały, zarządzenia lub regulaminu organizacyjnego potwierdzającym ogólną dostępność i godziny otwarcia stacji paliw (albo pisemnym oświadczeniem Wykonawcy do zapewnienia stacji czynnej co najmniej w godzinach od 6:00 do 19:00), świadectwem legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych dla ON), dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do stacji paliw (wypis z rejestru gruntów i księgi wieczystej albo obowiązującą na przewidywany termin wykonania zamówienia umowę cywilnoprawną) oraz ważnym pozwoleniem na użytkowanie stacji paliw – opis w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej na zgodność z oryginałem;

 4. oświadczenie o odległości stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego, mierzonej po drogach publicznych od bramy wjazdowej w ogrodzeniu zajezdni autobusowej, w adresie siedziby Zleceniodawcy do najbliżej położonego dystrybutora stacji paliw – oryginał.

 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 108 ust.1 ustawy Pzp (oryginał)

 6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 8. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

 9. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości oferowanego paliwa, wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

 1. Informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenie wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego. - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

 2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;

 3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający pobiera samodzielnie zaświadczenie z KRS /CEiDG, jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże NIP i REGON;

 4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;

 5. Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Załącznik nr 6 do SWZ).

 1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

 1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

 2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 14, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 5.

 1. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 15 stosuje się odpowiednio.

 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

X. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt. VIII SWZ.

 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu/ów udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. VI SWZ.

 1. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
  przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX ppkt.13 i 14

 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów.

 3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających te zasoby.

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108ust.1 Ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. VIII SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazują zgodnie z pkt. VI SWZ.

  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

  6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści w szczególności następujące postanowienia:

     1. sposób współdziałania Wykonawców,

     2. zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

     3. solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane)

     4. wskazanie że jeden z Wykonawców jest upoważniony do dokonywania ustaleń z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia oraz do przyjmowania instrukcji związanych z bieżącą realizacją zamówienia wydawanych przez Zamawiającego, wiążąco dla wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna, a także określenie wzajemnych rozliczeń w ramach realizowanego zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  7. Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  8. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub/i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  10. Brak jakiegokolwiek z określonych w rozdziale dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej Zamawiającego pks@pksmiedzyrzec.pl lub gk@pksmiedzyrzec.pl

  2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w spr. przedmiotu zamówienia Pani Joanna Szachnik-Sorgowicka, tel. 83 371-30-73, email: gk@pksmiedzyrzec.pl lub pks@pksmiedzyrzec.pl

  3. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  4. Korzystanie z platformy e-zamówienia jest bezpłatne.

  5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f417ed4-5519-11ed-9171-f6b7c7d59353

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6f417ed4-5519-11ed-9171-f6b7c7d59353

  2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe

informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

  1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

  2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

  1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformy e-Zamówienia.

  2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania zakładce „komunikacja”

  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

  4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-zamówienia

  5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 1/PN/2022.

  6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „zgłoś problem”

  7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  9. Oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale

  10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  11. Za oryginał, o którym mowa w pkt. XII ppkt.18 i 19, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

  12. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
   dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  13. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. Wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

  14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XIII. Wymagania dotyczące wadium
  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

  2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.11.2022r. do godz. 10:00

  3. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 299).

  1. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej nr 91 80250007 0071 2336 2000 0010 z dopiskiem „wadium – dostawa paliwa - postępowanie nr 1/PN/2022.

  2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

  3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

  5. Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie, musi jednoznacznie wynikać, iż Gwarant wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 98, ust. 6 Ustawy Pzp.

  6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

  7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  8. Wadium zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt XIII ppkt.2. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98, ust. 6 Ustawy Pzp.

  10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  15. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w
   art. 97 i 98 Prawa zamówień publicznych

XIV. Termin związania ofertą
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania
   ofert.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą o którym mowa w pkt.1 Zamawiający może tylko raz, przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenia terminu związania ofertą.

  5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

  6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie platformy
  e-Zamówienia. Ofertę należy złożyć w oryginale.

 2. Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

 3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania ofert umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych.

 4. System sprawdza czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odbioru (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”

 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Ofert/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji platformy e-Zamówienia.

 6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

 7. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

 8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

 9. Do przygotowania oferty zaleca się:

9.1. wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje na początku treści oferty.

9.2. Do oferty należy dołączyć:

9.2.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa

pełnomocnik;

9.2.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych

przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu;

9.2.3. JEDZ dla Wykonawcy i podwykonawców zgodnie z wymaganiami

określonymi w SWZ;

9.2.4. potwierdzenie wniesienia wadium.

  1. JEDZ musi być złożony w oryginale.

  2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

  3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych z ofertą to 250MB.

  6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  7. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

  8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

  9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ.

  10. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

  11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

  13. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust.1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

  14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

  15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

XVI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem http://ezamówienia.gov.pl.

 2. Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem opcji wycofania oferty dostępnej na platformie e-Zamówienia.

 3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

 4. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2022 r. o godz. 10:00.

 5. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie e-zamówienia.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 o godz. 10:15, nie później jednak niż następnego dnia po dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie „Formularza ofertowego” – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie poszczególnych dostaw będzie stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.

  2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie niezbędna jest do wskazania oferty najkorzystniejszej.

  3. Proponowana cena w ofercie powinna być ceną hurtową netto PKN ORLEN S.A. według cen
   dnia z Internetu w dniu 31.10.2022r. z upustem oferowanym przez dostawcę do zakupu 1 litra
   poszczególnych rodzajów paliwa, wyrażoną w PLN.

  4. Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla Zamawiającego

jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w dniu

tankowania paliwa z upustem i powiększona o VAT wg wzoru:

C brutto =(C netto z dnia –Cnetto z dnia x upust (%))x ilość + VAT

C netto z dnia – cena hurtowa netto paliwa PKN ORLEN S.A. w temperaturze 15°C według cen z dnia 31.10.2022r.

Upust – procentowy upust do ceny hurtowej netto PKN Orlen oferowany przez dostawcę

Ilość – faktyczna ilość zakupionego paliwa

  1. Rozliczenie finansowe z Zamawiającym będzie następowało za faktyczną dostawę paliwa na zasadach określonych w umowie.

  2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez

Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw niż tych wymienionych w formularzu ofertowym i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które stanowi cenę sumaryczną oferty z formularza ofertowego.

  1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  2. Cena brutto oferty, określona w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  4. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT ( zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1221). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

  5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy.

  7. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SWZ,

 2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

 3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem matematycznych obliczeń, za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

    1. Cena – 95%;

    2. Odległość stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego – 5%,
     przy czym oferta Wykonawcy:

 1. posiadającego stację paliw w odległości do 500 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 5 pkt,

 2. posiadającego stację paliw w odległości większej od 501 m do 1.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 4 pkt,

 3. posiadającego stację paliw w odległości większej od 1.001 m do 2.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 3 pkt,

 4. posiadającego stację paliw w odległości większej od 2.001 m do 4.000 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 2 pkt,

 5. posiadającego stację paliw w odległości większej od 4.001 m od zajezdni autobusowej Zleceniodawcy – otrzymuje 0 pkt.

 1. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej:

    1. każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

 1. w zakresie ceny – cena zamówienia netto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia

netto oferty badanej x 95 pkt,

 1. w zakresie odległości stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej

Zamawiającego– jak w pkt 1 ppkt 2;

2) sumowana będzie wartość punktów uzyskanych w zakresie ceny i w zakresie odległości

stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego;

3) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku;

4) cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym cenę, podatek VAT;

5) cena jednostkowa za litr oleju napędowego powinna zostać ustalona poprzez odniesienie się
do ceny hurtowej PKN ORLEN opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl,

według danych na dzień 31.10.2022

6) cena jednostkowa za litr paliwa powinna zostać podana (w razie konieczności zaokrąglona)

do dwóch miejsc po przecinku

7) wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu ofertowym
ceny netto, podatku VAT i ceny brutto

8) w formularzu ofertowym Wykonawca określi wielkość upustu, jako procentową w stosunku
do jednego litra oleju napędowego obowiązującą w niezmiennej wysokości przez okres
umowy;

 1. Oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą
  i wybrana przez Zamawiającego.

 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
  podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
  warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Jeżeli w postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen lub

kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
  wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
  dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
  a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. XVIII
  ppkt.10, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
  zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
  szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
  wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,
  oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
  odrębnych przepisów.

 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
  ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
  cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

   1. jest niezgodna z ustawą;

   2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
    z zastrzeżeniem pkt. XVIII ppkt.10 c);

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

   6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

   7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XVIII ppkt. 10 c) ;

   8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
  zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
  ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
  a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w treści stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

  2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

  3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  4. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

  5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

  6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich dodatkowego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 Ustawy Pzp.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. XXI SWZ.

XX. Istotne postanowienia umowy, których wprowadzenia do umowy wymaga Zamawiający.

  1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SWZ

zgodnie z art. 284, Ustawy Pzp.

  1. Na podstawie art. 454 i 455 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano

wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania

takich zmian zostały określone w projekcie umowy.

  1. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem

nieważności.

  1. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
   i Zamawiający.

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
   należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
   umowy.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach:
   pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
   kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach
   bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
   których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej
   Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).

Uwaga w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa i
nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja
wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie
pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek innych
dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.”

  1. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
   zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

  2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.
   450 ust. 2 Ustawy Pzp.

  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
   wskazany przez Zamawiającego na dzień przed podpisaniem umowy.

  4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
   kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku
   bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy
   Wykonawcy.

  6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
   lub kilka form, o których mowa w pkt XXI ppkt.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
   dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
   uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

    1. Inne informacje

Nie przewiduje się:

 1. zawarcia umowy ramowej;

 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

 3. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 lub art. 388 PZP

 4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;


    1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp oraz poniższych rozporządzeniach:

    1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453);

    2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

    1. Pozostałe Informacje


 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

 2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

c) Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

Zamawiającego;

d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;

e) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin

jego pracy – urzędowania.

 1. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2022r., poz. 1710) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XXV. Bezpieczeństwo i ochrona informacji.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE 119 z dn. 04.05.2016r. zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu jako kierownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. zo.o., ul. Radzyńska 8/10,21-560 Międzyrzec Podlaski, Tel. 83 371-30-73 (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego – pks@pksmiedzyrzec.pl

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa w formie tankowania oleju napędowego w latach 2023-2024r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp

 4. Państwa dane będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 5. Obowiązek podania Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO

 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących zgodnie z art.15 RODO

 8. Posiadają Państwo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art.16 RODO

 9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art.18 ust.2 RODO

 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

 11. Nie przysługuje Państwu w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

 12. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6ust.1 lit.c RODO

 13. Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane zostaną zamawiającemu w związku z powadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chybe że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik Nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.


  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers