Odwiedzin: 118931

Przepisy dla podróżnych


PRZEPISY DLA PODRÓŻNYCH

KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
PKS w Międzyrzecu Podlaskim

 

               I.        PODRÓŻNY MA PRAWO

1. Pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet.

2.Przewozić ze sobą bezpłatnie bagaż podręczny, który nie zajmuje
miejsca dla siedzącego oraz dwóch sztuk bagażu umieszczonego w lukach bagażowych. Wózek inwalidzki traktuje się, jako 1 sztukę bagażu.

3.Przewozić psy lub inne zwierzęta, które nie będą stanowiły zagrożenia lub nie będą uciążliwe dla podróżnych lub kierowcy. Psy winne mieć
założony kaganiec, a właściciel winien posiadać aktualne świadectwo szczepienia psa.

4.Uzyskać zwrot należności za niewykorzystany bilet zgodnie z Regulaminem Przewozu Osób

5.Uzyskać od  kierowcy autobusu   wszelkich   informacji   dotyczących przewozu.

              II.        PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY

1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet. W przypadku zakupu biletu z ulgą przedstawić ważny dokument uprawniający do ulgi.

2. Zachować bilet i dokument uprawniający do ulgi przez cały czas jazdy i okazywać na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli lub kierowcy autobusu

3. Zgłosić kierowcy autobusu zamiar przedłużenia swojej podróży poza przystanek, do którego ważny jest bilet.

4. Wsiadać i wysiadać tylko w czasie postoju autobusu.

            III.        PODRÓŻNEMU NIE WOLNO

1. Zajmować w autobusie miejsc zajętych w sposób widoczny przez innego podróżnego.

2.Otwierać drzwi autobusu w czasie jazdy.

3.Zachowywać się w sposób utrudniający pracę kierowcy autobusu osobom kontrolującym oraz uciążliwy dla podróżnych.

4.Zanieczyszczać pojazdu oraz palić tytoniu i pić alkoholu w autobusie.

5. Przewozić przedmiotów i materiałów:

a)   cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych.

b)    Które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd.

6.         Przedsiębiorstwo nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:

a)   nie przestrzegające obowiązujących Przepisów dla Podróżnych.

b)   Nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób uciążliwy dla podróżnych.

c)   Które ze względu na chorobę albo z innych powodów, są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych podróżnych.

d)   kierowca autobusu ma prawo do wezwania osoby nie dopuszczonej do przewozu, do opuszczenia autobusu dobrowolnie lub przy pomocy funkcjonariusza Policji, na miejscu zajścia lub zatrzymać autobus przy najbliższym Komisariacie Policji.

            IV.        UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

1.Do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego są uprawnione następują­ce osoby (100% ulgi):

-dzieci do lat 4, w komunikacji zwykłej bez zajmowania miejsca do siedzenia­

- straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych.)

- posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Do korzystania z ulgi 95% przy zakupie biletu jednor­azowego w komunikacji zwykłej i pospiesznej uprawn­ione są następujące osoby:

-opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,

-przewodnik niewidomego,

-opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy.

3.Do korzystania z ulgi 93% przy zakupie biletu jednorazowego w komunikacji zwykłej:

   -osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji

4.Do korzystania z ulgi 78% uprawnione są następujące osoby:

-umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej (komunikacja zwykła)

-funkcjonariusze celni podczas wykonywania czynności służbowych (komunikacja zwykła)

-umundurowani policjanci podczas przejazdu służbowego (komunikacja zwykła)

-żołnierze żandarmerii podczas czynności patrolowania (komunikacja zwykła)

-dzieci, młodzież do 24 lat oraz studenci do 26 lat- niepełnosprawni (komunikacja zwykła i pośpieszna)

-opiekun dziecka niepełnosprawnego (komunikacja zwykła i pośpieszna)

-inwalida wojenny i wojskowy I grupy (komunikacja zwykła i pośpieszna)

-żołnierz służby zasadniczej (komunikacja zwykła i pośpieszna)

-dziecko do 4 lat korzystające z oddzielnego miejsca do siedzenia (komunikacja zwykła)

-Niewidomy ofiara działań wojennych (komunikacja zwykła i pośpieszna)

5.Dokorzystania z ulgi 51% przy zakupie biletu jednorazowego w komunikacji pospiesznej.

    - osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji

6.Do korzystania z ulgi 49% w komunikacji zwykłej uprawnione są następujące osoby:

-osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka) (komunikacja zwykła)

7.Do korzystania z ulgi 37% uprawnione są następujące osoby:

-dziecko 4-5 lat (komunikacja zwykła i pospieszna)

-niewidomy ll grupa (umiarkowany) (komunikacja zwykła i pospieszna)

-inwalida wojenny i wojskowy II i III grupy (komunikacja zwykła i pospieszna)

-Kombatant (komunikacja zwykła i pospieszna)

-osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka) (komunikacja pospieszna)

8.   Do korzystania z ulg na podstawie biletów miesięcznychz miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, ośrodka rehabilitacji są uprawnione następujące osoby:

 
uczeń do 24 roku,
49%

student do 26 roku życia

51%
nauczyciel
37%

dzieci dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78%
niewidomy
37%

niewidomy niezdolne do sam egzystencji (komunikacja zwykła)

93%

niewidomy niezdolne do sam egzystencji (komunikacja pospieszna)

51%

nauczyciel akademicki

37%

doktorant do 35 roku życia (komunikacja zwykła)

51%
 

             V.        REKLAMACJE

1.Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu z winy przewoźnika przysługuje zwrot należności za niewykorzystane świadczenie przewozowe bez potrącania części należności.

2.Podróżny, który odstąpił od umowy przewozu z przyczyn leżących po stronie podróżnego, przysługuje zwrot należności za niewykorzystane świadczenie.

3.Zwrot należności za niewykorzystany bilet z winy przewoźnika dokonuje kasa Przedsiębiorstwa przy ul. Radzyńskiej 8/10.

4.Reklamacje pisemne podróżny może składać osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa przy ul. Radzyńskiej 8/10, bądź drogą pocztową na adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 8/10.

5.Reklamacje telefoniczne można zgłaszać pod nr tel. (083) 371-78-96 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00

            VI.        INNE POSTANOWIENIA

1.Bilet miesięczny ulgowy bez dokumentu potwierdzającego prawo podróżnego do ulgi bądź bez identyfikatora jest nieważny.

2.Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymywane przez kierowców i rewizorów.

3.Za zanieczyszczenie lub uszkodzenie autobusu pobiera się opłaty ustalone na podstawie oszacowania lub kosztów wynikłych przy usuwaniu wyrządzonej szkody.

4.Podróżny korzystający z przejazdu na podstawie biletu miesięcznego jest zobowiązany do okazania biletu przy wsiadaniu do autobusu.

5.Wysokość i sposób naliczania kar pieniężnych za stwierdzony przez upoważnione osoby przejazd bez ważnego biletu określa Regulamin Przewozu Osób.


  [drukuj]
projekt i wykonanie Orange Computers